Wobźelenje na konferecy młodych sorabistow 2019 w Budyšynje

Wobźelenje na konferecy młodych sorabistow 2019 w Budyšynje

Wót 14. Až do 16. Junija jo se wótměło zmakanje seśi młodych sorabistow, organizěrowane wót Serbskego instituta w Budyšynje. Južo drugi raz jo se seś zmakała. Prědny raz jo Serbski institut w Budyšynje młodych sorabistow a slěźarjow k serbskim temam w lěśe 2017 zgromaźił. We wónem lěśe jo se wobźěliło wěcej ako 20 luźi, kótarež su wó aktualnych pšašanjach knigłowych publikacijow diskutěrowali. Južo we tom casu stej dr. Nicole Dołowy-Rybińska a Cordula Ratajczak ideju k něnto wjelgin aktualnemu Smile-projektoju k rewitalizaciji serbskeju rěcowu wuwiłej.

Lětosa jo se 15 pśednoskow pśedstajiło, kenž su se zaběrali z rěcywědnymi, stawiznaŕskimi, literariskimi, muzikaliskimi  a sociologiskimi temami. Młode slěźarje, mjazy drugim z Barlinja, Lipska, Pragi, Budyšyna, Drježdźan, Chóśebuza abo Waršawy su ze swójimi refaratami na aktualne problemy serbskeje wědomnosći pokazali. Sara Mičkec, doktorandka waršawskeje uniwersity, jo se zaběrała ze strategijami daledawanja górnoserbskeje rěcy w familijach. Zakład jeje źěła deje interviewy z wšakorakimi kombinacijami serbskich familijow twóriś: na pśikład, gaž wobej starjejšej stej serbskej, abo jano jaden, abo lěc bydle we Łužycy abo zwenka njeje.

Dr. Ladislav Futtera, bohemist, sorabist a stawiznaŕ z Pragi, jo wó česko-serbskich poměrach mjazy wójnoma pśednosował. Howacej se zaběra wósebnje z nimsko-českimi literariskimi a kulturelnymi poměrami a z českeju a nimskorěcneju literaturu w 19. stolěśu. Serbska wědomnostnica dr. Katja Brankačkec z Pragi jo prezentaciju wó słowotwórbnem prefiksu pśed- w českej a serbskima rěcoma źaržała, w kótarejž jo analyzěrowała, w kótarych padach se prefiks pśez nimski wliw wužywa.W swójom disertaciskem projekśe jo Jenny Hagemann se zaběrała z modernym rozměśim „wendisch sein” we Łužycoma a we Wendlanźe. Pśi tom jo pokazała, až regionalna identita se twóri a reproducěrujo pśez wědobne abo njewědobne faktory, kenž pótom kreěruju pśedstajenja wó regionje. Jaden z pśednoskow bu digitalnje pśedstajony: Prezentaciji wót Lize Waltheroweje a Tilla Wojta-Górjeńca, źož stej naraźiłej transliteraciju ukrainskich swójskich mjenjow do serbšćiny, su wobźělniki konference mógli pśez Skype slědowaś.

Na tej konferency njejo se jano wědomnostne źěło pśedstajiło, ale teke publicistiske. Dolnoserbskej študańca Maks Bagańc a Franc Juro Deuse z Lipska stej powědałej wó iniciatiwje studentskego šmaranego casopisa „Njeknicomnik”, ako se južo wót decembra 2018 mjasecnje wudawa. Ideja jo lichu a njewótwisnu platformu za študańske teksty, kritiku, žorty a eksperimenty natwariś. Pśednosk jo witane wótměnjenje za wobźělniki a druge pśisłucharje było.

Na kóńcu konference jo dało diskusiju wó wupominanjach interdisciplinarnego slěźenja wó mjeńšynach, kak deje wšake slěźeńske intituty a organizacije mjazy sobu kooperěrowaś? Kótare perspektiwy ma slěźaŕske śěžyšćo mjeńšynow? Naźejucy dajo za dwě lěśe pśiduce zmakanje, źož mógu młode sorabisty wósobinske kontakty nawězaś a wó dalšnych wuwiśach swójich projektow rozpšawiś.


Vom 14. bis 16. Juni fand in Bautzen das Netzwerktreffen der Sorabistik, bezüglich des Forschungsprojektes „Sorbenwissen“ statt. Die in Kooperation zwischen dem Sorbischen Institut und der Technischen Universität Dresden arbeitende NachwuchsforscherInnengruppe präsentierten ihre Ergebnisse sowie das im Rahmen des Projekts entwickelte Onlineportal. Es wurden fachspezifische Beiträge z.B. der Linguistik, Kulturwissenschaft und Geschichte sowie wie transdisziplinäre Projekte aus der vergleichenden Minderheitenforschung und den Digital Humanities präsentiert und diskutiert. Das sorbische Netzwerk wurde reflektierend betrachtet und gestärkt. Gearbeitet wurde in Ober- und Nierdersorbisch sowie Deutsch und Englisch.

ERIU Leipzig nahm mit einigen Mitgliedern aktiv und passiv an der Konferenz teil.

Franc Juro Deuse a Liza Waltherowa
ERIU Leipzig © 2019

 

Ein Gedanke zu “Wobźelenje na konferecy młodych sorabistow 2019 w Budyšynje

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s